woman wearing brown shirt carrying black leather bag on front of library books

Tình hình kinh tế toàn cầu và học tập tại Hoa Kỳ

Trong vài năm qua, tình hình kinh tế thế giới đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết vì sự bùng nổ của đại dịch COVID-19. Tình hình này đã tác động đến nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục và du học. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, số lượng sinh viên…